Dokumenty do ślubu

Ślub kościelny i konkordatowy

   Jednym z pierwszych pytań zadawanych narzeczonym, jest pytanie o rodzaj ślubu: konkordatowy czy tylko kościelny. Ślub konkordatowy jest ślubem kościelnym oraz jednocześnie ślubem cywilnym.

   Ślub kościelny najczęściej jest zawierany w parafii, gdzie zamieszkuje Pani lub Pan młody. Jest możliwe zawarcie sakramentu w innym kościele, ale po spełnieniu odpowiednich formalności.

   Terminy często rezerwuje się z wyprzedzeniem 6 miesięcznym, można również później, ale trzeba się liczyć, że będą zajęte. To ksiądz wyznacza terminy potwierdzeń - w razie rezygnacji z terminu należy powiadomić o tym kancelarię parafialną, aby inni mogli skorzystać z wolnego terminu.

 


   Około 3 miesiące przed datą ślubu (I spotkanie w kancelarii) spisuje się protokół przedślubny, narzeczeni muszą wówczas przedstawić następujące dokumenty:

- aktualne (nie starsze niż 6 miesięcy liczone do dnia ślubu) świadectwo Chrztu Świętego (metryka chrztu) zawierające adnotację o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania i stanu wolnym przyszłych małżonków. Takie zaświadczenie bierze się z parafii, gdzie przyjmowało się Chrzest. Parafia, w której było się Bierzmowanym, powinna informacje o tym przesłać do parafii, gdzie był Chrzest,

- dowody osobiste,

- świadectwo ukończenia katechezy na poziomie ukończonej szkoły (ostatnie świadectwa nauki religii),

- 3 egzemplarze zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Takie zaświadczenie bierze się z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zameldowania. Zaświadczenie takie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia, musi one jednak jeszcze być ważne w dniu ślubu,

 


   Po spisaniu protokołu przedślubnego w kancelarii narzeczeni otrzymują:

- skierowanie do Poradni Rodzinnej,

- skierowanie na Dzień Skupienia (terminy dni skupienia w Tarnowie w dziale przydatne - Dni skupienia w Tarnowie),

- kartkę do spowiedzi świętej (pierwsza powiedź przedślubna powinna być odprawiona w najbliższych dniach po spisaniu protokołu przedślubnego. Drugą spowiedź św. należy odbyć tuż przed zawarciem małżeństwa. Spowiedzi są potwierdzane przez księdza spowiadającego na specjalnym formularzu,

- jeżeli jedno z narzeczonych jest z innej parafii, to otrzymuje kartkę z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych, którą powinno dostarczyć jak najszybciej w swojej parafii. Po ogłoszeniu zapowiedzi należy odebrać zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach i przedstawić w kancelarii parafialnej, w której spisany był protokół przedślubny.

 


   Jeżeli któreś z Was nie ma kursu przedmałżeńskiego, to trzeba się szybko zapisać. Taki kurs trwa około 10 tygodni.

   W tygodniu, w którym jest ślub należu udać się do kancelarii parafialnej (II spotkanie) w celu omówienia przebiegu uroczystości (więcej w Savoir Vivre oraz Tekst przysięgi) oraz spisania aktu ślubu. Należy wówczas dostarczyć:

- dowody osobiste,

- dokumenty, których brakowało przy spisywaniu protokołu przedmałżeńskiego,

- potwierdzenie ukończenia Kursu przedmałżeńskiego,

- potwierdzenie uczestnictwa w Dniu skupienia,

- potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi, jeżeli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii.

   Podczas drugiego spotkania narzeczeni mają wykazać, że są dobrze przygotowani do zawarcia małżeństwa przez znajomość podstawowych prawd wiary, zasad życia chrześcijańskiego, znajomość zasad prowadzenia rodziny, wychowania dzieci itd.

   W ostatnim tygodniu do kancelarii powinni się także udać świadkowie wraz z dowodami osobistymi. Jeżeli to nie jest możliwe, to narzeczeni powinni podać ich następujące dane: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, zawód, wyznanie.

Nie zapomnijcie sprawdzić ważności zaświadczeń:

- z U.S.C. - ważne 3 miesiące od daty wystawienia - ma być ważne w dniu ślubu,

- metryka Chrztu Świętego (świadectwo Chrztu Św.) - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia - ma być ważne w dniu ślubu,

- świadectwo sakramentu Bierzmowania - o ile nie ma o nim adnotacji na metryczce Chrztu Św. - ważne 6 miesięcy od daty wystawienia - ma być ważne w dniu ślubu.

   Po przyjeździe w dniu ślubu do kościoła, narzeczeni wraz ze świadkami (wszyscy z dowodami osobistymi) udają się do kancelarii parafialnej. Oddają kartki o odbytej spowiedzi świętej oraz podpisują część dokumentów.
 


   Po 10 dniach od zawarcia ślubu można zgłosić się do właściwego dla danej parafii (gdzie zawierano sakrament małżeństwa) Urzędu Stanu Cywilnego celem odebrania odpisów skróconych aktu małżeństwa o zawarciu zawarciu związku małżeńskiego i wymiany dowodów osobistych.